Азот

Азот (N)

За растенията, освен светлината и въглеродния диоксид CO2 , азотът е най-важната предпоставка за здравословен растеж. След въглерода (под формата на CO2), азотът е елементът, от който растенията se нуждаят в най-големи количества.

Дефицитът на азот нарушава техния растеж повече, отколкото при фосфатен дефицит и по този начин често е причина за проблеми с водорасли. Когато не се усвоява азот това води до блокиране на усвояването на други елементи.

Растенията използват азот за изграждането на различни органични съединения. Например, азотът е основна част на всички аминокиселини. Аминокиселините са основните структурни единици на протеините – без тях не би бил възможен никакъв живот. Азотът също е от решаващо значение за образуването на нуклеинови киселини, хорофил и някои растителни хормони.

Със своите 78%, газообразният азот (N2) е основният компонент на въздуха.

Растенията обаче не могат да го използват в тази му форма. Най-важните форми на азот, които могат да се използват от растенията, са нитрат (NO3-) и амоний (NH4 +). Освен това растенията могат да използват и урея (CH4N2O). Азотният цикъл играе важна роля при сухоземните и водните екосистеми. Този цикъл описва превръщането на азот, урея, амоний, амоняк, нитрит, нитрат в газообразен азот, органично свързан с бактериална активност. В аквариума остатъците от храна, разлагащи се части от растения, както и животинските отпадъци освобождават амоний. Различни бактерии го превръщат в нитрити, а нитритите в последствие се окисляват до нитрати. Тези органични източници на азот обаче често са недостатъчни в аквариуми с малък брой животни и силен растеж на растенията. По тази причина е необходимо допълнителното му добавяне: ( линк към продукт)

Има растителни видове, които предпочитат амоний, други предпочитат нитрати, други използват и двата азотни съединения при съотношение около 1 ÷ 1. За да може да използва азотът от нитратите, растениято трябва да конвертира нитрата в амониеви йони, чрез процес с висока енергийна стойност.

Клетъчните вакуоли могат да съхраняват нитратни йони и са силно транспортируеми в растението.

Амония, за разлика от нитрата, никога не се съхранява, но растенията го асимилират директно или останалият се превръщат в нитрати от бактерии. При стойности на рН над 7,5 амония се трансформира в отровен амоняк, a високите концентрации на амоняк във водата се оказват причина за усилен растеж на водораслите

От друга страна, високите нива (50 до 70 mg / L) на  нитрати от неорганични източници (като например калиев нитрат, KNO3) не са отровни за много организми в аквариумите, което го прави много проста форма на азотно торене.

Количеството на наличния азот оказва влияние върху оцветяването на някои растителни видове. Много азот се съдържа и в молекулите на хлорофила и образуването на хлорофил се възпрепятства, когато има ниски нива на наличен азот. 

 

Обратно към  –> Хранителни вещества в растителния аквариум

Списък с темите от цикъла: “С какво се хранят растенията?”

 • С какво се хранят аквариумните растения?
 • Нутриенти за аквариумните растения
 • Макро и микроелементи:
  • Мобилни и Немобилни хранителни вещества
  • Въглерод (C) , Водород (H) и Кислород (О)
  • Азот (N) 
  • Фосфор (P)
  • Калий (K)
  • Сяра (S)
  • Калций (Ca)
  • Магнезий (Mg)
  • Желязо (Fe)
  • Манган (Mn)
  • Мед (Cu)
  • Цинк (Zn)
  • Бор (B)
  • Молибден (Mo)
  • Хлор (Cl)
  • Никел (Ni) & Кобалт (Co)
 • CO2 – Основният нутриент
 • Стабилизация на нутриентите
 • Симптоми на недостатъчност при растенията
 • Системи на торене
Коментар